HOME / Tag Archives: chứng chỉ quản lý giáo dục

Tag Archives: chứng chỉ quản lý giáo dục

L𝐨̛́𝐩 𝐁𝐨̂̀𝐢 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐮̣ 𝐐𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́ 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐝𝐮̣𝐜

𝐓𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐁𝐨̂̀𝐢 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐮̣ 𝐐𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́ 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐝𝐮̣𝐜 𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑪𝒂́𝒏 𝒃𝒐̣̂ 𝑸𝒖𝒂̉𝒏 𝒍𝒚́ 𝑮𝒊𝒂́𝒐 𝒅𝒖̣𝒄 𝑻𝑷.𝑯𝑪𝑴 thông báo về việc mở lớp: Lớp Bồi dưỡng NV Quản lý giáo dục dành cho CBQL và GV mầm non Lớp Bồi dưỡng NV Quản lý giáo dục dành cho …

Xem tiếp